Vedtægter

Vedtægterne senest ændret på ordinær generalforsamling d. 27. maj 2019

1. Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Ørby Bylaug. Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 

2. Foreningens formål
Foreningens formål er at styrke byens udvikling efter borgernes ønsker og at samle byens borgere til i fællesskab til at virke for et godt lokalmiljø. Foreningen kan desuden være bindeled mellem Ørbys borgere og Gribskov Kommune. 

3. Medlemmer
Medlem af foreningen er ejere og lejere af en ejendom i Ørby, som ønsker medlemskab af Ørby Bylaug.

4. Indmeldelsesgebyr og kontingent 
Ved indmeldelse i Bylauget betales et indmeldelsesgebyr. Gebyr og kontingent fastsættes på generalforsamlingen og følger kalenderåret. 

5. Regnskab
Regnskabet følger kalenderåret og løber derfor fra den 1. januar til 31. december. Kassereren varetager bylaugets kassebeholdning og de forbundne omkostninger. 

Ved regnskabsårets afslutning modtager revisoren regnskabet fra kassereren med alle bilag og tilbagesender det til formanden i købet af 8 dage med eventuelle påtegninger. Det reviderede regnskab fremlægges til eftersyn hos kassereren 8 dage inden den ordinære generalforsamling.

6. Tegningsregler
To af følgende poster tegner i forening Ørby Bylaug ud ad til: Formand, næstformand og kasserer. 

7. Den ordinære generalforsamling
Generalforsamling holdes årligt i maj måned, dog afholdes foreningens første generalforsamling i maj 2009.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 
 – Valg af dirigent
 – Valg af referant
 – Valg af stemmetæller
 – Bestyrelsens beretning
 – Fremlæggelse af regnskab
 – Forslag fra bestyrelsen
 – Forslag fra medlemmer
 – Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
 – Valg til bestyrelsen
 – Valg af intern revisor 
 – Eventuelt

Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen senest 5 uger før den holdes og dagsorden udsendes senest 2 uger inden generalforsamlingen. Forslag fra medlemmer skal sendes/afleveres til formanden senest 3 uger før generalforsamlingen.

Indkaldelse, dagsorden og forslag fra medlemmer kan ske gennem mail eller på hjemmeside. Bestyrelsen sørger for at referatet ligger på bylaugets hjemmeside. 

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal blandt de fremmødte (1 stemme pr. ejendom). Kun medlemmer, der ikke har kontingentrestance ved generalforsamlingen, har stemmeret. Hvert medlem må medbringe 1 fuldmagt fra et andet medlem.

Opløsning af foreningen skal ske ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal holdes med minimum 14 dage og maksimum 2 måneders mellemrum.

8. Ekstra ordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling holdes, hvis mindst 20% af medlemmerne eller 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder om det. Bestyrelsen indkalder til den ekstraordinære generalforsamling med mindst 14 dages varsel og udsender samtidig dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. 

Indkaldelse og dagsorden kan udsendes via mail eller på bylaugets hjemmeside. Bestyrelsen sørger for at referatet lægges på bylaugets hjemmeside. 

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
 – Valg af dirigent
 – Valg af referant
 – Valg af stemmetæller
 – Begrundelse for indkaldelsen
 – Forslag til beslutning

Der kan ikke optages andre forslag til beslutning, end der er udsendt sammen med dagsordenen.

Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig, når mindst 20% af medlemmerne er fremmødt (inklusiv fuldmagt).

Hvert medlem må medbringe 1 fuldmagt fra et andet medlem.


9. Bestyrelse
Bestyrelsen består af 5 personer
 – Formand
 – Næstformand 
 – Sekretær
 – Kasserer
 – Almindeligt medlem

Endvidere vælges 2 suppleanter. 

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en 2-årig periode, dog er 1. valgperiode for formand og sekretær 3 år. Halvdelen af bestyrelsen er på valg i ulige år og resten i lige år. Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen mens bestyrelsen konstituerer sig selv på de øvrige poster. 

Bestyrelsen mødes efter behov og der udarbejdes referat af bestyrelsesmøderne. Referater skal være tilgængelig for Bylaugets medlemmer på laugets hjemmeside. Bestyrelsen er ansvarlig for at føre en medlemsliste.


10. Udvalg
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage opgaver i forbindelse med særlige arrangementer, interresseområder o. lign. Alle medlemmer i Ørby Bylaug kan melde sig til udvalgsarbejde.

11. Foreningens opløsning
Ved en opløsning af Ørby Bylaug skal eventuelle aktiver anvende til almennyttige formål i Ørby-området. På foreningens sidste generalforsamling besluttes hvem aktiverne tildeles.