Referat fra ordinær Generalforsamling i Ørby Bylaug 2023

Referat fra ordinær Generalforsamling i Ørby Bylaug

D. 22. Maj 2023 på Askemosevejen 10, Ørby

Ved mødestart er der fremmødt 23 deltagere.
Formand Marián byder alle velkomne. Det konstateres at generalforsamlingen er lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne. Herefter skrides der direkte til den udsendte dagsorden.

1.              Valg af dirigent

Bestyrelsen anbefaler Marián og hun vælges enstemmigt.

2.              Valg af referent

Bestyrelsen anbefaler Anders og han vælges enstemmigt

3.              Valg af stemmetællere

Henrik Egetved og Martin Røssel stiller op og vælges begge enstemmigt.

4.              Formandens beretning

Marián giver status på året der gik. Hun blev valgt som formand på sidste GF. Martin havde på det tidspunkt fungeret som substitueret kasserer og blev nu valgt ind som rigtig kasserer.
Marian fik lokket Christina ind i bestyrelsen som næstformand, hvilket har vist sig at være en god idé.
Bestyrelsen har forskellige kompetencer og komplimenterer hinanden godt.
I 2022 blev der vedtaget fast mødrække 3. onsdag i lige måneder undtagen December.
Årshjulet fortsætter, dertil koncerter m.m.
Hjemmesiden er opdateret på layout og indhold og der er lavet en pamflet til omdeling.
Kriterier for opslag i FB gruppen er lavet, der var alt for mange reklamer.
Der har været en del dialog med Gribskov Kommune om branddammen og dens sikkerhed, oprensning og beskæring omkring.
Fælles bæredygtig energiforsyning, kan vi det? Ørby er ikke en del af Varmeplan 2022. Der har været kontakt til andre landsbyer med samme ambitioner. Konklusionen er desværre at vi er for få boliger til at være rentable indenfor 10-12 år på fælles luft-til-vand varmepumper. Det kan være at det ændrer sig, så vi bør holde øje med markedet.
Der diskuteres forskellige former for vedvarende energi, bla vindmøller, et af problemerne er at Gribskov Kommune angiveligt har vedtaget begrænsninger indenfor de muligheder. Marian spørger om der er stemning for at etablere en arbejdsgruppe som kan kigge på grøn forsyning. Ingen melder sig.
Det påpeges at et energifællesskab muligvis er på kant med foreningens formål. Morten foreslår at punktet om energifællesskab tages op som officielt punkt på generalforsamlingen næste år og konkretiseres. Det skal vedtages om der skal nedsættes en arbejdsgruppe.

Bylauget har aflyst 3 ud af 6 aktiviteter i løbet af året pga. manglende tilslutning.
Arrangementer bør være mindre formelle med lille eller ingen deltagerbetaling f.eks fælles picnic eller bålaften.
Der er stor tilslutning til Halloween med børn fra flere omkringliggende byer.
Juletræstændingen og fældningen var en hyggelig success.
Vi har pt 45 betalende medlemmer, antallet har været kraftigt svingende de seneste år.
Det har været en udfordring at holde motivationen i hævd, når opbakningen har været faldende.
Bestyrelsen har valgt at tænke nyt omkring koncepterne:

 • Støtte op om Ørby koncerten (planerne for 2023 er i fuld gang)
 • Samarbejde med nye ejere af Frændekilde
 • På microplan lave et grønt fællesskab (grøn affaldssortering, beplantninger m.m.
 • Etablering af bogskab i byen.
 • Genopleve loppemarked i byen
 • Bruge 2023 til at føle efter, om det giver mening at fortsætte med bylauget. Vi vil gerne inddrage flere borgere i aktiviterne.

5.              Indkomne forslag fra bestyrelsen

Der er ikke ændringsforslag fra bestyrelsen. Christina gennemgår resultaterne af den af bestyrelsen rundsendte borgerundersøgelse.

 • 39 besvarelser (29% af udsendte)
 • 69% deltager sjældent eller aldrig i foreningens arrangementer
 • 67% synes arrangementerne lever op til forventingerne
 • Meget få svarede på hvorfor der ikke deltages
 • De fleste synes ikke der mangler arrangementer
 • 90% synes at Ørby Bylaug har sin berettigelse

Det påpeges at undersøgelsen bekræfter den oplevede manglende opbakning til Bylaugets aktiviteter.
De eneste kommentarer er at datoen for høstfesten ikke er tilstrækkeligt kendt og at den sidste år lå for sent på året.

6.              Fremlæggelse af regnskab

Martin omdeler kopier af regnskabet og åbner for spørgsmål. Det bliver oplyst at kontingentet sidste år blev øget til kr. 100,- Der er ikke spørgsmål til regnskabet som vedtages.

7.              Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen anbefaler at fastholde kontingentet for det kommende år på kr. 100,-. Dette vedtages.

8.              Valg af intern revisor

Annette stiller gerne op som ekstern revisor.  Hun er enstemmigt valgt og generalforsamlingen takker.

9.              Valg til bestyrelsen

Jytte’s post som ordinært medlem af bestyrelsen er på valg. Jytte modtager genvalg. Der opstiller ingen modkandidater og Jytte genvælges enstemmigt.

Marián fortæller at der skal vælges en suppleant for at bestyrelsen er fuldtallig. Annette Feist Andersen stiller op som suppleant og vælges enstemmigt ind. Bestyrelsen er hermed fuldtallig med 7 medlemmer

10.            Forslag fra medlemmer

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

11.            Eventuelt

Efter sidste års arrangement er der havnet plast-møbler ved siden af skuret som bedes fjernet – dette lover bestyrelsen at få orden på. Det påpeges at jordbunkerne er stadig på pladsen ved skuret, disse bør også fjernes.
Branddammen: Kan der søges hos LAG fonden til at nedlægge eller oprense denne? Marian checker dette.
Søndag d. 27. August kl 15:00 bliver der holdt Ørby Koncert på Gården (Frændekilde). Samme dag bliver Ørby Høstfest afholdt kl 12:30 som picnic inden koncerten, så man kan deltage i begge arrangementer.
Der bliver spurgt til status på Møllebjerggård, hvilket der blev snakket om.
Herefter hæves mødet og der gåes til et lækkert kagebord som Kristina har fremtryllet.