Referat fra ordinær Generalforsamling i Ørby Bylaug 2022

Referat fra Generalforsamling 2022 i Ørby Bylaug
17. Maj 2022 på festpladsen på Ørby Gade
Referent: Anders Trolle

Formand Anders bød velkommen og vi startede med dagsordenen:

Valg af dirigent

Henrik Egetved blev enstemmigt valgt

Valg af referent
Anders Trolle blev enstemmigt valgt

Valg af stemmetæller
Mads blev enstemmigt valgt


Bestyrelsens beretning
Formanden berettede om tiden siden sidste generalforsamling (29. August 2021). Vi havde en sejltur med færgen Frederikke på Arresø efterfulgt af Generalforsamling. Den 10. Oktober blev der afholdt Ørby Komsammen hos Gert, dog med meget lille fremmøde.

Bestyrelsen koordinerede den årlige Halloween vandring rundt i byen, med et fantastisk stort opbud af børn – en kæmpe success. 2. søndag i advent var der juletræstænding og træet blev dagen før hentet på Wiirmandsgården, traditionen tro.

14. April 2022 forlod den daværende kasserer bestyrelsen uden varsel og uden at have lavet et årsregnskab for 2021. Martin var en kæmpe helt og fik skaffet alle manglende kvitteringer og styr på alle bilag og lavet et regnskab i et online regnskabsprogram. Vores revisor Annette var også en kæmpe helt og fik i sidste øjeblik inden Generalforsamlingen revideret og godkendt regnskabet.

Fremlæggelse af regnskab
Martin uddelte og gennemgik regnskabet som var godkendt af revisoren med enkelte mindre kommentarer. Generalforsamlingen bifaldt Martins gode arbejde og godkendte regnskabet.

Forslag fra bestyrelsen
Fra bestyrelsen var fremsat forslag om at ændre paragraf 9 i vedtægterne til en 7-mands bestyrelse. Generalforsamlingen besluttede at man hellere ville ændre vedtægterne til en lidt mindre bestyrelse til næste år og samtidig præcisere hvilke roller der er på valg i hvilke år samt om eventuelle suppleanter har stemmeret. Forslaget blev nedstemt.

Forslag fra medlemmer
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne

Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
Bestyrelsen anbefalede at kontingentet øges fra de nuværende kr 50,- pr år pr husstand til kr. 100 pr år pr husstand gældende fra 1. Januar 2023.

Forslaget blev vedtaget.

Valg til bestyrelsen
Først blev der stemt om rollen som Kasserer. Martin var konstitueret kasserer og stillede op til posten som Kasserer. Martin blev enstemmigt valgt.

Dernæst blev der snakket en del om formandsposten som endte med at Marian Cederström accepterede at stille op til formandsposten og hun blev enstemmigt valgt ind.

Endeligt blev der stemt om en suppleant-post, Anders Trolle valgte at stille op og blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsen består nu af:

Formand: Marian Cederström
Kasserer: Martin Røssel
Medlem: Henrik Egetved
Medlem: Morten Rolskov Westergaard
Medlem: Jytte Skov Sørensen
Suppleant: Anders Trolle

Ved førstkommende bestyrelsesmøde skal bestyrelsen konstituere en næstformand.

Eventuelt
Vores ny formand Marian sluttede af med at konstatere at bestyrelsen skal arbejde med kommunikation.

Anders takkede deltagelsen samt god ro og orden.

Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til mandag d. 30. Maj 2022 kl. 19:00 hos Marian på Englodsvej 2.