Referat fra ordinær Generalforsamling i Ørby Bylaug 2021

Generalforsamling i Ørby Bylaug 29. august 2021 kl. 10:00

Dagsorden:

1/ Valg af dirigent

2/ Valg af referent

3/ Valg af stemmetæller

4/ Bestyrelsens beretningen

5/ Fremlæggelse af regnskab

6/ Forslag fra bestyrelsen

7/ Forslag fra medlemmer

8/ Fastsættelse af kontingent og indmeldelse

9/ Valg til bestyrelsen

10/ Valg af intern revisor

11/ Evt.: (a/ Sommerfest, b/ Morten Rolskov Westergaard, c/årshjul/web)

Ad1/ Martin Røssell vælges som dirigent, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Der er 10 personer til stede ved generalforsamlingen.

Ad2/ Annette Aaskilde vælges til referent.

Ad3/ Gert Lassen vælges til stemmetæller

Ad4/ Anders Trolle, aflægger som formand beretning på bestyrelsens vegne. Starter med at fortælle at bestyrelsen har været medunderskrivere på en indstillling til kommunen ang en såkaldt ”2 minus 1 vej”(En vej med mulighed for at vige til siden, når man møder modkørende) fra Ørby ad Askemosevej til Kildevejen. Det frembringer kort snak om vores vej, Maglebjergvej ud mod gartneriet og tidl Tågerup Planteskole, da netop den vej er meget brugt og underdimensioneret.

Formanden fortsætter sin beretning fra det forgangne år:

På grund af situation med restriktioner har det været svært med aktiviteter. Høstfesten har ikke været mulig. Løvfaldsturen og Halloween var ligeledes aflyst. Ved juletræstændingen var der et forsamlingsloft på 10 personer. Da vi er en forening, lykkedes det at samle en del børn/unge under 25 år, da restriktionerne var blidere for den aldersgruppe. Så traditionen med juletræs tænding, kunne der holdes fast i, især for børnene.

Der fremhæves, at det er i eftermiddag at der er fælles sejltur, og der stadig er ledige pladser. Derudover mindes der om loppemarkedet nu den 18. og 19. september, hvor man skal tilmelde sg til Jytte Skov. Der tales kort om at lommemarkedet typisk er weekenden efter Høstfesten, da teltene så kan blive stående til arrangementet.

I forbindelse med formandens beretning tales der om at løvfaldsturen også kunne være en landsby vandring. Henrik Egtved foreslår at det kunne være spændende at høre om de fund der er på den gamle gårds grund. Jytte Skov supplerer med at de bør være færdige med at undersøge ultimo oktober 2021. I den forbindelse tales der også om at ”vi” vil rykke for hvad der sker med bygherrens planer ang byggeriet på grunden. Indtil videre har der været ”helt dødt” fra kommunes side” i forhold til vores skrivelse for at sikre at vores landsby lokalplan kan overholdes. Referenten får sin mand, Henrik til at forespørge Gribskov Kommune ang status om byggeriet, da han er med i gruppen der på landsbyens vegne overvåger det kommende byggeprojekt.

Ad5/Kasserer Bo Søe Saltzstein fremlægger regnskabet, og der har ikke været de store rokeringer. 48 medlemmer har betalt kontingent og der har været lidt udlejning. Udgifterne var blandet andet til friser og grus til det lille skur hvor borde og telte opbevares. Gebyrer er til bank og foreningen mobilpay. Bestyrelsen kan vælge i næste regnskab af fx afskrive lidt på skuret.

Ad6/ ingen forslag fra bestyrelsen

Ad7/ ingen forslag fra medlemmer

Ad8/Der er ikke indmeldelsesgebyr, og kontingentet forbliver på nuværende niveau: 50,- kr pr husstand.

Ad9/ Kasserer og bestyrelsesmedlem, yderligere 2 suppleanter på valg.

Der tales om omfanget af arbejdet i bestyrelsen. Der er møde ca. hver 2.-3. måned og mødet varer ca. 1,5 time pr gang.

Gert Lassen vælges som ny kasserer.

Martin Røssell, genvælges som bestyrelsesmedlem

Henrik Egtved, og Bo Søe Saltzstein vælges begge som suppleanter til bestyrelsen.

Der nævnes, at suppleanter anbefales at have fremmøde, det er dog valgfrit.

Ad10/ Annette Aaskilde modtog genvalg som intern revisor

Ad11/

 a/Sommerfest: Sidste sommerfest var med ”hiv og sving” at det kunne lade sig gøre. Der tales om forskellige muligheder. Der mindes om at Århjulet så datoer er fremme i folks bevidsthed og måske endda postes hyppigere på FB og på egen hjemmeside. Der tales om værdien af fællesskabet i byen og alle fremmødte tænkte at Høstfesten fortsat har stor fællesskabs værdi for landsbyen. Der foreslås at bestyrelsen med fordel kan tale om hvordan der sikres god kommunikation med medlemmerne. Således at deltagelse også kan være i at hjælpe lidt til med forberedelse af høstfesten. Fx: telte op torsdag kl. 17-18.30, og diverse andre opgaver, således at alle har en lille opgave som en naturlig del af festdeltagelsen.

b/Morten Rolskov Westergaard: lufter ideer og inspireres af:  ”Det at få noget til at blomstre, der hvor man er..” alt er fortsat på kreativt ide- plan: musik og mad. Visionen er endnu ikke fast formuleret, men ideer som : at bringe Ørby ressourcerne sammen: Alt fra de gode råvarer: kød, vin, grønt, frugt og kombineret med landsbyens musikere og historiske fakta fra landsbyen. Inspiration og deltagelse i ide´udvikling ønskes gerne, kontakt Morten.

Der tales om lokale events som kunne inkl besøg forskellige steder i Ørby med forskellige små events, fx i Mortens have, hos Gert, på teltpladsen, på Frændekilde, på vingården osv osv

Spændende med ny energi og initiativ, og der var en god snak om den spændende mulighed blandt de fremmødte.

c/Henrik Aaskilde, modtager gerne info fra bestyrelsen, når der årshjul, aktiviteter osv, der kan med fordel kan bringes på det medie også.

// således opfattet, ref: Annette Aaskilde