Referat af Generalforsamlinger fra 2009-2019

Referat af ordinær generalforsamling i Ørby Bylaug

Afholdt 27/05-2019 kl. 19 på det grønne område på Ørby Gade.

1: Valg af dirigent
Susanne Søe Saltzstein er enstemmigt valgt.
Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Dirigenten konstaterer også at generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Da generalforsamlingen er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, fortsættes dagsordenen.

2: Valg af referent
Rita Jakobsen er enstemmigt valgt.

3: Valg af stemmetæller
Annelise og Alice er valgt.

4: Bestyrelsens beretning
Roar fortæller, at 2018 stort set har været ”business as usual”.
Bestyrelsen har afholdt møde ca. hver 4. måned.
Antallet af medlemmer af Bylauget og kontingentindbetalinger er desværre gået nedad.
I 2017 var der 35 betalende medlemmer.
I 2018 var der 19 betalende medlemmer.
I 2019 er der kun 6 betalende medlemmer. 
Det stærkt dalende antal betalende medlemmer skyldes manglende kontinuitet i opkrævninger og manglende hvervning af nye medlemmer.
Vores kasserer Bo Søe Saltzstein har desværre været ude for to ulykker inden for det seneste år. 
Arbejdet med at opkræve kontingent og skaffe nye medlemmer til Bylauget skal gerne blive bedre i indeværende betalingsår, som går fra maj til maj.
Karoline spørger, hvad kontingent går til?
Roar svarer, at man som betalende medlem opnår rettigheder og fordele, bl.a. stemmeret, jf. vedtægterne. Kontingentet går bl.a. til vores årlige juletræstænding.
Vi har allerede en pjece, der ridser fordelene op ved medlemskab. 
Vi opfordrer alle til at slå et slag for medlemskab af Bylauget, som jo i bund og grund danner grundlag for vores lille bys fællesskab.
Om man bor indenfor eller udenfor byskiltet går vi ikke særligt op i, det afgørende er interessen og ikke postnummer.
Vi har afholdt endnu en vellykket byfest i 2018, den 9. af slagsen.
Endvidere har vi haft juletræstænding med gløgg og æbleskiver samt loppemarked.
Og vi har været på en afvekslende løvspringstur i Melby Overdrev den 26. maj 2019 – der var få – men udholdende deltagere.
Dirigenten konstaterer herefter, at beretningen er godkendt.

5: Regnskab
Økonomien i Bylauget har været uforandret de sidste 2-3 år. På grund af manglende indbetalinger fra medlemmerne er indtægterne fra kontingenter noget mindre i 2018.
Den årlige Byfest genererer et overskud på ca. 85% af indtægterne, så Byfesten må siges at være hovedindtægtskilden.
Regnskabet og revisorerklæring blev omdelt og gennemgået af Roar. Regnskabet blev godkendt.

6: Forslag fra Bestyrelsen
Bestyrelsen havde fremsat forslag om ændring af vedtægternes punkt 7 og 8, som gik ud på at slette sætningen om, at medlemmer, der ikke har netadgang eller e-mail, skal have indkaldelse og dagsorden til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger og referater heraf pr. post.
Forslaget blev godkendt uden indvendinger.

7: Forslag fra medlemmerne
Der er ikke indkommet nogen forslag.

8: Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
P.t. er gebyret på 0 kr. og kontingentet på 50 kr. om året pr. husstand. Bestyrelsens anbefaling er, at kontingentet på 50 kr. pr. husstand fortsætter. Forslaget vedtages.

9: Valg til bestyrelsen
Alle i bestyrelsen er på valg i år.
Roar ønsker ikke genvalg som formand – og han stiller heller ikke op til bestyrelsen.
Roar oplyser, at alt forretningsmæssigt som SKAT, CVR, regnskab mv. nu er på plads i Bylauget. Bestyrelsen har brugt megen energi på at få rede på det hele.
Derfor kræves der nu positiv energi og sammenhold!
Udover Roar ønsker Torben og Rita også at træde ud af bestyrelsen. 
Næstformanden Anders Trolle genopstiller og har sagt ja til at blive ny formand.
Anders bliver herefter enstemmigt valgt. 
Endvidere bliver Henrik Ambirk og Karoline Munksnæs valgt som nye bestyrelsesmedlemmer. 
Susanne Søe Saltzstein bliver valgt som ny suppleant.
Herefter ser bestyrelsen sådan ud:
Formand: Anders Trolle
Kasserer: Bo Søe Saltzstein
Bestyrelsesmedlemmer: Martin Røssell, Henrik Ambirk, Karoline Munksnæs, Susanne Søe Saltzstein (suppleant) og Morten Rolskov Westergaard (suppleant).

10: Valg af intern Revisor
Anette Aaskilde stiller op til genvalg og vælges enstemmigt.

11: Eventuelt
Morten Rolskov og Anders Trolle retter en stor tak til Roar for hans gode arbejde i bestyrelsen, som han har været medlem af i 10 år. 
Der udspandt sig en diskussion om Facebookgruppen, Ørby Netværk, bl.a. om hvem der kan reklamere og hvem, der ikke kan. 
Susanne Søe Saltzstein vil gerne være medadministrator af Facebooksiden.


Referat Generalforsamling 30/5-2018

Referat af ordinær generalforsamling i Ørby Bylaug30/05-2018 kl. 19:30 på det grønne område på Ørby Gade.

1: Valg af dirigent
Kim Wolff er enstemmigt valgt.Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Dirigenten konstaterer også at  generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Da generalforsamlingen er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, fortsættes dagsordenen.

2: Valg af referent
Rita Jakobsen er enstemmigt valgt.

3: Valg af stemmetællerHenrik Egetved er enstemmigt valgt

4: Bestyrelsens beretning
I 2017 har der været afholdt 2 bestyrelsesmøder. Planen var, at der skulle afholdes 4 bestyrelsesmøder, men da det har knebet med tiden for flere bestyrelsesmedlemmer, har der kun været afholdt 2 møder.Samarbejdet har fungeret godt i bestyrelsen.I 2017 holdt vi en dejlig høstfest med god deltagelse. Vi tog et nyt koncept i brug, idet deltagerne medbragte egen mad og også havde mulighed for at grille eget kød på den fælles grill. Det nye koncept så ud til at fungere godt.Annelise var tovholder for festudvalget i 2017, og hun er villig til at gentage succesen. Datoen for årets høst er fastsat til:
Lørdag den 25. august 2018.
Høstfesten 2017 gav et godt overskud, som bl.a. dækkede vores juletræstænding.Der er endvidere indkøbt nye borde.I 2017 var der 35 (betalende) medlemmer af Ørby Bylaug. Det er betydelig flere medlemmer, end der harværet tidligere.I foråret var vi på skovtur i Aggebo Hegn med Torben Nielsen som guide og livlig fortæller. Selv om derikke var så mange med på skovturen, var det en god dag for deltagerne, som sluttede med grillning afmedbragt mad på den hyggelige Kulsvierplads i Aggebo Hegn.Bylauget har skiftet bank, hvilket fungerer. MobilePay-løsningen er endnu ikke kommet på plads, men derarbejdes på sagen.Dirigenten konstaterer herefter, at beretningen er godkendt.

5: Regnskab
Revisor Annette Aaskilde fortæller, at et revideret regnskab endnu ikke foreligger. Det skyldes, at Annette ikke har modtaget bilag til regnskabet. Annette har anmodet om adgang til kasseregnskab og bilag, men altså ikke modtaget dette. Det aftales, at kasserer Bo Søe Saltzstein afleverer materialet til Annette i indeværende uge (uge 22/2018).Det blev herefter diskuteret, hvordan vi kommer videre med hensyn til godkendelse af regnskabet.Der var enighed om, at der i forbindelse med afholdelse af høstfesten 2018 afholdes en ekstraordinær generalforsamling, således at regnskabet kan godkendes dér.Annette oplyser, at regnskabet kan være færdigrevideret senest 01/08-2018.Regnskabet blev omdelt.

6: Forslag fra Bestyrelsen
Forslag fra bestyrelsen om, at alle, der har folkeregisteradresse i Ørby, kan optages som medlemmer, jf. vedtægternes § 3, blev enstemmigt vedtaget med følgende ordlyd:Medlem af foreningen er ejere og lejere af en ejendom i Ørby, som ønsker medlemskab af Ørby Bylaug.Vedtægternes § 3 skal ændres i overensstemmelse med ændringen.

7: Forslag fra medlemmerne
Der er ikke indkommet nogen forslag.

8: Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
P.t. er gebyret på 0 kr. og kontingentet på 50 kr. om året pr. husstand. Bestyrelsens anbefaling er, at kontingentet på 50 kr. pr. husstand fortsætter. Forslaget vedtages.Det har været svært at finde ud af, hvordan man skal betale.

9: Valg til bestyrelsen
Ingen er på valg i år, og alle bestyrelsesmedlemmer vil gerne fortsætte. Bestyrelsen fortsætter derfor deres arbejde som hidtil.

10: Valg af intern Revisor
Anette Aaskilde stiller op til genvalg og vælges enstemmigt.

11: Eventuelt
Roar Sæther nævnte under sin beretning, at det er nødvendigt snart at købe et nyt telt til festen. De fremmødte havde ingen kommentarer hertil, udover at kompetencen til sådanne indkøb ligger hos bestyrelsen.Hjertestarter i Ørby: Kim fra Frændekilde oplyser, at Frændekildes Venner for ca. ½ år siden har søgt Trygfonden om penge til en hjertestarter. Der går formentligt 2-3 måneder yderligere, før end der kommer svar fra Trygfonden.Der var enighed om, at vi afventer og ser, hvad der sker med Frændekilde Venners ansøgning, herunder hvor hjertestarteren skal hænges op.Det er muligt, at Trygfonden – hvis de bevilger penge – kræver, at hjertestarteren hænges op på Frændekilde.Medlemmerne af Bylauget ser helst, at en evt. hjertestarter placeres centralt i byen. Fiskemanden på hjørnet af Maglebjergvej/Askemosevejen har tidligere givet tilsagn til, at han gerne vil have hjertestarteren hængende.Kim fra Frændekilde oplyser, at der vil blive oprettet Førstehjælpskurser på Frændekilde.Annette Aaskilde spørger, om man kan få et elektronisk hint, hvis de sker noget nyt på hjemmesiden? Spørgsmålet skal besvares af Anders Trolle, som ikke var til stede.Roar opfordrer i øvrigt til, at man sender spørgsmål til bestyrelsen.Torben Nielsen opfordrede til, at flere committer sig til at hjælpe til ved opsættelse og nedtagning af telte,oprydning m.v., når der skal holdes høstfest.Der blev talt om, at en revideret ”flyer” skal omdeles for at få flere/nye medlemmer af Bylauget. Det blev aftalt, at vi lægger en opfordring ud på Facebook.Der blev talt om den nye persondatalov, som trådte i kraft 25/05-2018. Det blev aftalt, at der lægges information ud på hjemmesiden i henhold til den nye persondatalov.Kim fra Frændekilde fortalte om Frændekildes virke:- Der vil blive afholdt fælles spisning for Ørby, Vejby og Tisvilde med langborde.- Der sigtes mod at afholde 5 årlige arrangementer på Frændekilde, som skal involvere Ørby.- Kim er åben for afholdelse af arrangementer på Frændekilde og modtager gerne forslag hertil.- Der vil være bål til Sct. Hans på Frændekilde.
Til sidst slutter Roar Sæther af med at opfordre til at sprede ordet, så vi kan få flere medlemmer og mere aktivitet bl.a. om høstfesten og takker for alles tilstedeværelse.


Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling i Ørby Bylaug

22/06-2017 kl 19:00 på det grønne område på Ørby Gade.

1: Valg af dirigent

Leif Jakobsen er enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Dirigenten konstaterer også at GF er beslutningsdygtig. Da den Ekstraordinære Generalforsamling er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, fortsættes dagsordenen.

2: Valg af referant

Anders Trolle er enstemmigt valgt

3: Valg af stemmetæller

Morten Westergaard er enstemmigt valgt

4: Bestyrelsens beretning

Dirigenten giver ordet til Formand Roar Sæther.

I 2016 var ikke meget aktivitet i foreningen, der blev ikke opkrævet kontingent men der blev afholdt en virkelig god sommerfest og tænding af juletræet. 1. Januar 2017 var vi 1 gyldigt medlem og har med den nye bestyrelses aktiviteter opnået stor medlemstilgang. Vi fik ikke holdt en Generalforsamling i Maj da regnskabet ikke var færdigt.  Leif valgte at træde tilbage og 11. Maj holdt vi bestyrelsesmøde og fik Roar Sæther som Formand, Anders Trolle som næstformand og fik Morten Westergaard og Torben Nielsen som bestyrelsesmedlemmer. Vi fik lavet brochure, og blev enige om en ny dato til Generalforsamlingen i dag, så vi kunne få regnskabet færdigt og få det revideret. Vi opdagede at regnskaberne fra 2013 – 2015 heller ikke var klar, så de blev lavet via en stor indsats fra Hanne. Vi fik oprettet en MobilePay løsning så det er lettere at betale kontingent. Vi er også blevet registreret på ny  i CVR registeret som foreninger skal. Vi har endvidere fået opdateret de formaliteter som en forening er pålagt,  inklusive e-boks konto.

Foreningens prokura er også opdateret, og tegningsberettigede er Roar Sæther, Hanne Pedersen og Anders Trolle. Vi har fået et tilbud fra Arbejdernes Landsbank som er meget billigere end vores tidligere bankforbindelse. Formanden beder alle tænke over bankskifte.

Sommerfesten er en af de vigtigste aktiviteter, og festen trænger til hjælp..

Leif fortæller at han ikke er enig i alt fra beretningen, men han ønsker ikke at kommentere på det, medmindre nogen gør indsigelser. Ingen gør indsigelser, og dirigenten konstaterer at beregningen er godkendt.

5:  Regnskab

Revisoren fortæller om regnskaberne for 2013, 2014, 2015 og 2016. Revisionen har konstateret at regnskaberne er i fornuftig stand. Regnskabet er opstillet og revideret ud fra de fremlagte oplysninger, og alle registrerede indtæger og udgifter stemmer med transaktionerne på bankkontoen. Medlemmerne ønsker regnskabet for 2016 gennemgået. Revisoren gennemgår alle posterne. Kassedifferencen blev forklaret med en ”åben” bar til høstfesten hvor ikke alle drikkevarer var blevet betalt.  Dirigenten sørger for at spørgsmål fra medlemmerne bliver afklaret. Regnskabet erklæres for godkendt.  Dirigenten anbefaler at referatet fra denne ekstraordinære generalforsamling sendes til vores bank.

6: Forslag fra Bestyrelsen

Der er ikke indkommet nogen forslag.

7: Forslag fra medlemmerne

Der er ikke indkommet nogen forslag.

8: Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsens anbefaling er at kontingentet på kr. 50,- per husstand fortsætter. Forslaget vedtages.

9: Valg til bestyrelsen

Roar Sæther stiller op som formand og vælges enstemmigt

Bo Søe Saltzstein stiller op som kasserer og vælges enstemmigt

Martin Røssell ønsket at deltage i bestyrelsen og vælges ind ved at Morten Westergaard erklærer at det er ok for han at går ud af bestyrelsen og  give plads til Martin Røssell.

Torben Nielsen og Anders Trolle stiller op som bestyrelsesmedlemmer og vælges enstemmigt

Morten Westergaard og Rita Jakobsen stiller op som suppleanter og de vælges enstemmigt.

10: Valg af intern Revisor

Anette Aaskilde stiller op til genvalg og vælges enstemmigt.

11: Eventuelt

Det foreslås at arbejde for at få sat en hjertestarter op i Ørby. Leif oplyser at fiskemanden har tilbudt at en hjertestarter gerne må hænge på væggen til hans garage, som ligger centralt i Ørby.

Det diskuteres også om  Bylauget skal lave venlige anbefalinger til hvornår man bør slå græs. Dette diskuteres frem og tilbage. Snakken ender med at det er bedst at tage snakken med naboen, samt selvfølgelig tage gensidigt hensyn til hinanden.

Det besluttes at indkalde til brainstorm-møde omkring Ørby Byfest. Jytte Skov Sørensen, Martin Røssell, Sus Søe Saltzstein, Louise Trolle, Bo Søe Saltzstein, Annelise Saltzstein, Anette Aaskilde, Henrik Egetved, Ole og Alice Oxholm, Morten Westergaard, vil gerne deltage i brainstorm møde. Annelise indkalder til dette møde.

Torben rejser et spørgsmål om hvorfor man skal være ejer af en ejendom i Ørby, for at være medlem. Der er mange lejere i bla. mejeriet som måske gerne ville være medlem. Dette kræver en vedtægtsændring, hvilket nemt kan gennemføres på førstkommende generalforsamling ved at indsende dette som forslag inden generalforsamlingen.

Dirigenten konstatere at der ikke er flere punkter til eventuelt.

Han takker for relativt god ro og orden, og erklærer generalforsamlingen afslutttet. Han overgiver ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.

Roar Sæther slutter af med at opfordre til at sprede ordet, så vi kan få flere medlemmer og mere aktivitet bla. om byfesten, og takker for alles tilstedeværelse.


Referat af Ekstraordinær generalforsamling D. 28-08-2016


Mads er ordstyrer – vedtaget
Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
Anders er referant – vedtagetMorten er stemmetæller – vedtaget
Leif lave formandens beretningDer laves loppemarkeder, ørby fest og juletræOprindeligt stod der, at medlemmer kun kunne være ejere af en bolig som anvendes som helårsbolig. Nu kan alle som ejer en ejendom være medlem.
Kan denne generalforsamling bruges til noget? Der er i princippet kun 4 medlemmer som har betalt kontingent, og 50% af dem er fremmødt. Det er nok ikke en god måde at gøre det på.
Vi har heller ikke et revideret regnskab, eller noget regnskab overhovedet.
Fremlæggelse af regnskab: Der findes ikke et regnskab.
Forslag fra bestyrelsen: Der er ikke nogen forslag fra bestyrelsen
Forslag fra medlemmerne: Der er ikke nogen forslag fra medlemmerne
Ændring af kontingent: I 2015 fik vi tilskud fra kommunen ca. kr. 4000. 
Kontingentet er vedtaget til kr. 50,- pr år. Indmeldelsesgebyret er kr. 0,-
Opstilling til bestyrelsen:Følgende opstiller: 
Leif opstiller som formand og er enstemmigt vedtagetRoar opstiller som næstformand og er enstemmigt vedtagetHanne er valgt som kasserer og er enstemmigt vedtagetTorben opstiller som bestyrelsesmedlem og er ensemmigt vedtagetAnders opstiller som bestyrelsesmedlem og er ensemmigt vedtagetMorten og Rita opstiller som suppleanter og er enstemmigt vedtagneValg af intern revisor: Anette
Eventuelt:
Container, skal bylauget købe en?Roar: lav prioritetKan Mærsk sponsorere en container?Container drøftes på GF
Maria: om festenBeboere i Mejeriet tror ikke de er inviteret til byfesten. Annelise har dog selv lagt invitationer i alle postkasser i Mejeriet.Det bør tydeliggøres i vedtægterne (og invitationer) at beboere i Mejeriet er velkomne.
Revision: Regnskabet skal revideres ifht. vedtægterne. Regnskabet afsluttes i løbet af januar og revision sker i løbet af februar. Ovlevering til Leif 1. Marts.
ReklameMorten: Vi kan lave en “intern” fest kun for medlemmer, f.eks i Marts måned, sammen med kontingent-indbetaling. 
Torben: Torben omdeler Vejbynyt. Maria laver brochure med information om foreningen.vi skal have materiale som fortæller om fordelene ved medlemskab.
Vedtægter: opkrævningen skal være nem og smidig. Forslag vedr. kontingent og betalingen skal sendes til bestyrelsen.Bestyrelsen skal udforme forbedringer til vedtægterne inden generalforsamling i Maj.
Indmeldelsesproceduren skal være entydig, og det skal være klart hvem/om man er medlem.

Bestyrelsen skal snarest afholde bestyrelsesmøde. der skal udmeldes en status på de punkter som er drøftet på denne ekstraordinære generalforsamling ved julearrangementet, som er ca. halvvejs inden generalforsamlingen.


Referat af Ekstraordinær Generalforsamling i Ørby Bylaug 2014

Den ekstraordinære Generalforsamling blev afholdt d. 31. Maj 2014 kl. 14:00 under åben himmel på græsarealet på Ørby Gade.

Formand Leif Jakobsen startede med at byde alle velkommen til ekstraordinær generalforsamling og takke for fremmødet.

Valg af dirigent

Henrik Hansen fra Ørkildevej 4 stillede op og blev enstemmigt valgt til dirigent, og Leif gav ordet til Henrik som konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt.


Valg af referent

Anders Trolle fra Farvergårdsvej 7B stillede op og blev enstemmigt valgt til referent.

Valg af stemmetæller

Mads Krarup fra Ørby Gade 4 stillede op og blev enstemmigt valgt til stemmetæller.

Bestyrelsens beretning

Formand Leif Jakobsen fik ordet, og fortalte om foreningens virke de sidste par år. Ørby Bylaug har været god til at afholde sommerfester, juletræ og loppemarked med success, men har ikke været så god til at holde generalforsamlinger eller inddrive kontingenter. Derfor denne ekstraordinære generalforsamling for at få etableret en lovformelig bestyrelse.

Fremlæggelse af regnskab

Da den tidligere kasserer har ønsket at udtræde af bylauget, fandtes der på datoen for den ekstraordinære generalforsamling, ikke et revideret regnskab for 2013. Formand Leif Jakobsen fremlagde en økonomisk oversigt, samt en anbefaling om at den ny bestyrelse skal fremlægge et revideret regnskab for 2013 ved førstkommende generalforsamling. Dette blev enstemmigt vedtaget.


Forslag fra bestyrelsen

Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelsen.


Forslag fra medlemmerne

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr

Den generelle holdning blandt de fremmødte var, at det er at foretrække med et relativt lavt kontingent, og i stedet lade aktiviteterne generere lidt overskud. Det blev foreslået at sætte kontingentet til kr. 100,- pr år gældende fra og med 2014 samt at indmeldelsesgebyret fastholdes på kr. 0,-. Kontingent og indmeldelsesgebyr blev enstemmigt vedtaget.

Valg til bestyrelsen

Alle bestyrelsesposter var til genvalg og resultatet blev følgende:

Formand: Leif Jakobsen

Kasserer: Hanne Pedersen

Næstformand: Roar Sæther

Bestyrelsesmedlem: Anders Trolle

Bestyrelsesmedlem: Torben Nielsen

Bestyrelsessuppleant: Sara Grabow

Bestyrelsessuppleant: Ann Carlsen

Alle ovenstående blev enstemmigt valgt.

Valg af intern revisor

Henrik Hansen blev enstemmigt valgt som intern revisor.

Eventuelt

Ørby deltager i Lokalforeningsrådet d. 11. Juni på rådhuset. Læs mere om dette på hjemmesiden.

Dirigenten afsluttede den ekstraordinære generalforsamling med at takke for god ro og orden.

Efter generalforsamlingen fortsatte de fremmødte med en gennemgang af et forslag til at gøre noget aktivt med Møllebjerggård grunden.

Mvh.
/Anders


Referat Generalforsamling 6. April 2011, Skt Helene Skole


10 fremmødteFormanden byder velkommen til den tredie Generalforsamling.
1. Valg af dirigentBestyrelsen foreslår William som dirigent. Enstemmigt vedtaget. William konstaterer at GF er lovligt indkaldt. Ingen protesterer.
2. Valg af referantAnders Trolle er valgt enstemmigt.
3. Valg af stemmetællerAnnelise melder sig frivilligt og bliver enstemmigt valgt.
4. Bestyrelsens beretningLeif resummerer foreningens bestyrelses sammensætning. Fortæller at der har været bestyrelsesmøde ca. hver anden måned og ladet arbejdsgrupperne råde. Festudvalget har lavet aktiviteter, som vi gerne vil gøre til traditioner, særligt fastelavn, sommerfest �1C;og juletræstænding. Vi forsøger os med en Skt.Hans fest i år.Byforskønnelsesprojektet har plantet påskeliljer mange steder i byen sidste år, så inden længe kan vi forhåbentlig nyde synet.
Trafikgruppens arbejde nævnes, opsummering af kommunen som stadig ikke er særlig indstillet på at tage konkret handling. Vi er blevet lovet en trafiktælling i 2011 for trafik ud ad Ørby med retning mod Holløse.
Det foreslåes at holde en liste med punkter der ønskes opnået for hvert år, og opdatere denne hvert år.
– Besøg på vingård- Bondegårdsbesøg for børn evt. med fortælling om gårdene for voksne.- Flere vandreture- LoppemarkedDet diskuteres om der er et reelt behov for den mængde aktiviteter der arrangeres. Bestyrelsen efterlyser ansvarlige for aktiviteterne.
5. Fremlæggelse af regnskabKasseren fremlagde regnskabet. Under gennemgangen blev der advaret om at der i året 2011 kan komme til at mangle penge, da kommunens tilskud er frafaldet. Desuden er der en væsentlig kontingent restance hos medlemmerne. Det er besluttet at leje teltene ud til medlemmer af bylauget for kr. 250,- pr stk. Der var ingen bemærkninger til regnskabet.

6. Forslag fra bestyrelsen 6a: “Anvendes til helårsbeboelse” fjernes. 9 stemte for, 1 blank, ingen imod. Forslaget er vedtaget.
6b: Paragraf 7 ændres til “Generalforsamling afholdes i maj”. 8 stemmer for. 0 stemmer imod. 1 Blank. Forslaget er vedtaget.
7. Forslag fra medlemmer Der er ikke indkommet forslag
8. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyrIndmeldelsesgebyret ændres til 0 kroner. Forslaget enstemmigt vedtaget.Kontingentet på kr. 200 pr år. Forslaget er enstemmigt vedtaget.
9. Valg til bestyrelsenAnders og Roar er på valg og modtager genvalg. Begge genvælges enstemmigt.Kirsten er ligeledes på valg men ønsker ikke genvalg. Torben Nielsen stiller op som kandidat til bestyrelsen og vælges enstemmigt.Flemming Trøjel er på valg. Rita stiller op som suppleant og vælges enstemmigt.
10. Valg af intern revisorHenrik Hansen stiller atter op som revisor og vedtages enstemmigt.
11. EventueltDer efterlyses medlemmer til arbejdsgruppen. Det opfordres til at spørge bekendte og naboer i Ørby om at slutte sig til en en af udvalgene. Festudvalget består f.eks af to personer i øjeblikket, og de savner selskab.
Benny nævner at han har ansøgt om to “trafikpiger” som er en orange plast-silhuet af en pige der vinker, som kan stilles op langs vejene. Det opfordres til at alle går ind og ansøger om en sådan til placering i Ørby.
Der spørges til busdriften, og om den kommer tilbage til Ørby. Leif svarer at busbestillingerne for 2012 er ved at blive lavet og at der ikke er bestilt ny busdrift til Ørby. Benny fortæller at en underskriftindsamling kan rykke en hel del. Flere vil hellere have fuld togdrift i stedet for som nu, hvor hvert andet tog ikke standser i Ørby. Leif mener at det er blandt ønskerne til den fremtidige drift, at toget standser hver gang i Ørby.
Det spørges til vejenes tilstand samt Ørby Stien. Leif anbefaler at anmelde hullerne til kommunen via deres hjemmeside. Jo flere der gør det, desto bedre.
William erklærer Generalforsamlingen for afsluttet og takker for god ro og orden.

Mvh.
/Anders


Referat af Generalforsamlingen 2010

Ved generalforsamlingens start taltes 17 fremmødte.
Formanden byder velkommen.

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår Ole Oxholm som dirigent og han bliver enstemmigt vedtaget. Ole takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Ingen protesterer. 

2. Valg af referant
Anders Trolle stiller op og er valgt enstemmigt.

3. Valg af stemmetæller 
Morten Vestergaard melder sig frivilligt og bliver enstemmigt valgt. Dirigenten giver ordet til formanden.

4. Bestyrelsens beretning 
Bylaug stiftet i 2009. Der blev valgt en bestyrelse på stiftende generalforsamling. Leif resummerer foreningens bestyrelses sammensætning.
De forskellige arbejdsgrupper gennemgåes. Trafikgruppens arbejde nævnes, opsummering af kommunen som ikke er særlig indstillet på at tage konkret handling. Ingen ønsker uddybning.
Festudvalget fremlagde aktiviteter.
Roar efterlyste flere medlemmer til byforskønnelse.
Leif fortæller om kommunalt bokseri om at få lov til at holde byfest og sætte skilte og juletræ op. Der fortælles om Lokalforeningsrådets fire årlige møder, hvor Ørby’s sager vil blive taget op 1. Juni. Der takkes for juletræ og strøm, og begge givere har tilbudt at træde til igen til næste jul.

5. Fremlæggelse af regnskab 
Kassereren fremlagde regnskabet, og der var ingen spørgsmål eller kommentarer. 

6. Forslag fra bestyrelsen 
   6a: Bestyrelsen foreslår at der oprettes en arbejdsgruppe som har til formål at afholde loppemarked i Ørby.

Ole Oxholm melder sig til gruppen. Morten Vestergaard tilbyder at spørger kæresten, som er loppemarkedsinteresseret. Gruppen er hermed oprettet med Ole som tovholder.

7. Forslag fra medlemmer
Der er ikke indkommet forslag

8. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr 
De nuværende priser består uændret og er således: Indmeldelsesgebyr kr. 100,- og årligt kontingent kr. 200,- 

9. Valg til bestyrelsen 
Dirigenten efterlyser en frivillig til suppleant i bestyrelsen. Ole Oxholm opfordres til at stille op, accepterer og vedtages enstemmigt.

10. Valg af intern revisor 
Henrik stiller atter op som revisor og vedtages enstemmigt.

11. Eventuelt 
Ann fra Ørby Gade 2 efterlyser regler for afbrænding af haveaffald, da det ofte generer. 
Leif mener man Max må afbrænde 200 liter brændbart materiale i en vis afstand fra hus. Der findes en pjece et sted hos kommunen som beskriver reglerne, ellers kan man kontakte kommunens brandinspektør. Bylauget rekvirerer informationen og sørger for at denne bliver sendt ud via mailing-listen.

Henrik efterlyser om der er nyt omkring gården midt i Ørby. Leif fortæller at den har været på tvangsauktion for nyligt og nu ejes af en bank i nordjylland. Den oprindelige udflytningstilladelse løb over 2 år, men denne er for længst udløbet. Det er ukendt hvad status på gården ellers er.

Det spørges til status for busstoppestedet. I følge Leif har kommunen sagt at de vil fjerne busskuret, men det står der endnu. Der er utilfredshed med at kommunen nedlægger busruten, men at bussen fortsat kører gennem Ørby, nu står der bare “Ikke i rute” på bussen.

Ole erklærer Generalforsamlingen for afsluttet og takker for god ro og orden.Efter den officielle del af generalforsamlingen, er der efterfølgende hyggesnak med kaffe og kage blandt de fremmødte

Referat af Generalforsamlingen 2009


Ørby Bylaug afholdte den årlige generalforsamling Mandag d. 25. Maj 2009 klokken 19:00. Der var ca 42 fremmødte deltagere.

Referat fra Generalforsamling i Ørby Bylaug25. Maj 2009 på Skt. Helene Skole i Vejby
1. Valg af dirigentFormanden, Leif Jakobsen, bød velkommen, og foreslog Ole Oxholm, Ørbygade 11b, til aftenens dirigent. Oxholm blev enstemmigt valgt som dirigent. Dirigenten startede med at fastslå at  generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Én fremmødt havde ikke modtaget den omdelte indkaldelse men klager ikke.
2. Valg af referentBestyrelsens sekretær Anders Trolle blev enstemmigt valgt som referant.
3. Valg af stemmetællerClaus Lindegaard blev foreslået som stemmetæller og accepterede forslaget. Herefter blev Claus enstemmigt valgt.
4. Bestyrelsens beretningDirigenten overlod ordet til formanden. Formanden fortalte hvordan initiativet til foreningen var startet som landsbytema som medførte den Stiftende Generalforsamling. Vedtægterne blev justeret til. Der har hele vejen igennem været en positiv stemning om bylauget. Herefter fulgte en kort gennemgang af vedtægterne. Kommunen har givet bylauget et starttilskud til kontorhold på kr. 2000,-. Foreningen bruger internettet til kommunikation ud til medlemmerne for at spare penge. Formanden gjorde opmærksom på at foreningen er ikke en grundejerforening som kan pålægge borgerne noget, men derimod har til formål at skabe sammenhold i landsbyen. Nævner nedlæggelsen af busruten gennem Ørby som eksempel på emner hvor bylauget kunne spille en rolle – kun få af de tilstedeværende havde hørt om dette. Der er ingen kommentarer til beretningen.
5. Fremlæggelse af regnskabKassereren, Peter Albertsen, fik ordet og fortalte at dette punkt normalt indeholder en gennemgang af sidste kalenderårs regnskab, men da fandtes foreningen ikke, så der er intet regnskab at godkende. Klaus brugte lejligheden til at nævne at indmeldelsesgebyret på kr. 100,- kan betales på stedet.
6. Forslag fra bestyrelsenHerefter fulgte en gennemgang af de fire projektgrupper som bestyrelsen havde foreslået. Projektgrupperne blev motiveret af gruppemedlemmerne. Kay Nielsen, Damhaven 4: Foreslår dannelse af et samlingspunkt. Evt ved kastanietræet på hjørnet. Der spørges af flere til om Ørby Bavn er offentlig. Formand Leif svarer at Bavnen er i privat eje og fredet. Fredningen betyder dog at der er offentlig adgang. Det er besluttet at rydde en sti så man kan komme op på den. Selina, Karens Bakke 4: Spørger til gården overfor mejeriet (Møllebjerggård). Gården ejes af et  investeringsfirma i Århus. Firmaet har ikke lyst til at investere i nye ejendomme for tiden, så formanden tror desværre ikke at der vil blive gjort noget ved ejendommen foreløbig, selvom den er stærkt i forfald. Der bliver spurgt til færdselsretten på Vejby-stien. Det oplyses at stien er privat ejet og fungerer som indkørsel til gården, men at stien selvfølgelig er til fri afbenyttelse.
7. Forslag fra medlemmerDer er ikke modtaget forslag inden generalforsamlingen, og der kom ingen forslag fra de fremmødte.
8. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyrBestyrelsens forslag om kontingent for 2010 er kr. 100,-. Det foreslåes at hæve kontingentet til 200,- og der skrides til afstemning:4 stemmer for kontingent a’ kr. 100,-Ca. 20 stemmer for kontingent a’ kr. 200,-Forslaget om kr. 200,- i kontingent for 2010 er vedtaget med meget stort flertal. Indmeldelsesgebyret på kr. 100,- fortsætter uforandret.
9. Valg til bestyrelsenDa der før generalforsamlingen havde været udtrykt kritik i forbindelse med den stiftende generalforsamling, havde den samlede bestyrelse tilbudt at træde tilbage, hvis nogen krævede en ny bestyrelse valgt. Der var ingen som krævede omvalg af bestyrelsen. Den siddende bestyrelse fortsætter som bestyrelse. Heidi, Laugøvej 1, spørger hvorfor der kun er 5 mand i bestyrelsen og savner en mere geografisk spredt bestyrelse. Formanden svarede at der til den stiftende generalforsamling var valg mellem en 5 mands bestyrelse og en 7 mands bestyrelse og at flertallet på den stiftende generalforsamling valgte 5 mand plus suppleanter. 
10. Valg af intern revisorHenrik Hansen, Ørkildevej 4 blev foreslået, og enstemmigt valgt som revisor.
11. EventueltPernille, Maglebjergvej 30, gør opmærksom på et hus på Maglebjergvej 24 som er øde og i forfald, og at der måske bor nogen uvedkommende i huset – samt at det pga knust glas og rod er farligt at færdes omkring huset. Vi bør have opmærksomhed på huset.Der snakkes om hvorvidt huset kan bruges som forsamlingshus og om der mon er basis for at opføre noget i landsbyen. Formanden spørger om nogen tror at det i praksis er muligt at oprette og drive et fælles hus – men der er ikke den store opbakning.Det foreslås at fjerne begrænsningen om helårsbeboelse for at kunne blive medlem. Dette skal indsendes som forslag til vedtægtsændring inden næste generalforsamling. Til slut blev deltagerne opfordret til at tilmelde sig projektgrupperne.
Dirigenten sluttede generalforsamlingen af med på egne vegne at takke bestyrelsen for dennes indsats, samt at takke de fremmødte for god ro og orden.