GDPR

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Ørby Bylaug behandler dine personoplysninger. 

Vedtaget af bestyrelsen d. 18. juni 2019

1. Dataansvarlig 

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er den til enhver tid siddende Bestyrelse i Ørby Bylaug.

2. Dataansvar

Ørby Bylaug behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige eller efter du udmelder dig af Ørby Bylaug.

3. Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Medlemsnummer 
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Indmeldelsesdato  
 • Betalt kontingent via MobilePay eller bank
 • Dine forslag til bestyrelsen, samt punkter til generalforsamlingen

Personoplysninger indsamles fra det tidspunkt du melder dig ind i Ørby Bylaug.

3.1 Dataansvarliges formål med behandling af dine personoplysninger:

 • Ørby Bylaug behandler dine personoplysninger når der foreligger lovlig grund. Lovlig grunde til behandling er særligt:
  • Vores legitime interesser i at behandle dine oplysninger
  • At det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig
  • Behandling efter lovkrav
  • Behandling ved samtykke

3.2 Formål med behandling af personoplysninger:

 • Medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Som led i Ørby Bylaugs aktiviteter
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Administration af din relation til Ørby Bylaug

3.3 Ørby Bylaug behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser:

 • Håndtering af medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent
 • Afholdelse af sociale arrangementer og andre aktiviteter
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevares dine almindelige medlemsoplysninger i op til 2 år efter udmeldelse
 • Brug af situationsbilleder taget i Ørby Bylaug, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i Ørby Bylaug

3.4 Samtykke

Ved indmeldelse giver du dit samtykke til, at medlemsoplysninger bruges til ovenstående formål. Ørby Bylaug indhenter derfor kun dit samtykke når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til formål, der ikke er beskrevet ovenfor. Hvis vi indhenter dit samtykke til andet end de ovennævnte formål, er det frivilligt, om du vil give samtykke Du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give Ørby Bylaug skriftlig besked herom.

Ved at trække samtykket tilbage afstår du samtidigt fra at få tilsendt informationer om efterfølgende aktiviteter i Ørby Bylaug, da samtykket er en nødvendighed for:

 • Vores medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Som led i vores aktiviteter
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Administration af din relation til Ørby Bylaug

3.5 Videregivelse af dine personoplysninger

Ørby Bylaug videregiver ikke personoplysninger til tredjepart uden dit samtykke.

3.6 Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Ørby Bylaug opbevarer dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør

i op til 2 år efter din udmeldelse.

4. Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når Ørby Bylaug behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandling af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til Ørby Bylaug. Se kontaktoplysninger på Ørby Bylaugs hjemmeside.

5. Revidering af privatlivspolitikken

Ørby Bylaug forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved ændringer vil du modtage besked herom.

Bestyrelsen  Ørby Bylaug